Tăng cường công tác PCCC và CNCH tại địa bàn Hà Nội

UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4148/UBND-NC về tăng cường công tác PCCC và CNCH trong thời gian từ nay đến cuối năm 2020.

Tăng cường công tác PCCC và CNCH tại địa bàn Hà Nội

Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố trong thời gian tới; giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản do việc cháy, nổ xảy ra, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

Đối với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc kiểm tra thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố năm 2020 và Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 18-6-2020 của UBND Thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020:

Yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, 24 cơ quan đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra của Đoàn liên ngành Thành phố theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 18-6-2020 và các đơn vị liên quan căn cứ vào nội dung chỉ đạo, tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thời tiết chủ động thực hiện việc tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả theo đề cương đã ban hành tại Kế hoạch số 129/KH-UBND về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố Hà Nội) trước ngày 30-9-2020.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố sẽ kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH của các đơn vị. Giao Công an Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung này báo cáo kết quả kịp thời với UBND Thành phố.

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 14/KL-BCA-X05 của Bộ Công an thanh tra về chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn Thành Phố, Thủ trưởng các đơn vị trong đối tượng nêu trong kết luận thanh tra và những đơn vị có những tồn tại tương tự nghiêm túc thực hiện việc khắc phục các kiến nghị của Đoàn thanh tra và công tác báo cáo UBND Thành phố; Công an Thành phố đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo chỉ đạo tại Văn bản số 3356/UBND-NC ngày 24-7-2020 của UBND Thành phố.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo đã được ban hành và tình hình thực tế, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo đồng bộ trong thực hiện chỉ đạo, đồng thời đáp ứng đầy đủ các phương án, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ trong tình hình hiện nay.

Theo: phapluatxahoi